Sitting Asanas 1

Dandasana, Baddha Konasana, Upavista Konasana